Tập Cận Bình nội ngoại xuất kích, cao giọng lớn tiếng với Biden