Tập đoàn Midea bị rút vốn 3.2 tỷ NDT, trong đó chủ tịch tập đoàn rút gần 1.4 tỷ NDT