Tập hợp đoàn xe hơi lữ hành cho cuộc biểu tình ‘lịch sử’ ở Hoa Thịnh Đốn