Chuyên viên phân tích FBI và CIA trong cuộc điều tra bầu cử TT Trump đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp