Ted Cruz: Không có thành viên Đảng Dân Chủ Thượng viện nào ‘đủ sức chống lại ông Chuck Schumer’