Texas chi 250 triệu USD cho bức tường biên giới; TT. Trump sẽ đến thăm biên giới Texas