Texas thông qua 8 sửa đổi đối với Hiến pháp tiểu bang, trong đó có một sửa đổi nhằm tăng cường tự do tôn giáo