Texas yêu cầu Tối cao Pháp viện ra phán quyết cho cuộc bầu cử ở 4 tiểu bang chiến địa vi hiến