Thẩm Chu: Quân đội Hoa Kỳ công khai cảnh cáo lãnh đạo Trung Cộng