Thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ lên tới gần 1 ngàn tỷ USD trong 5 tháng đầu năm tài khóa

Nợ quốc gia hiện ở mức gần 34.5 ngàn tỷ USD.