Thẩm phán liên bang bác bỏ yêu cầu hủy chứng nhận kết quả ở Georgia của TT Trump