Thẩm phán ra lệnh cho chính phủ Trump ngừng giam giữ trẻ em nhập cư trong khách sạn