Thành phố của Trung Quốc thưởng tiền 15,000 USD cho người dân nào tố giác các vụ tụ tập công khai