Thanh tra bầu cử: Phát hiện 74.000 phiếu bầu sai phạm, 18.000 cử tri bỏ phiếu mà chưa đăng ký