Thành viên cấp cao Đảng Bảo Thủ Anh: Trung Quốc sử dụng COVID-19 để thống trị toàn cầu nhanh hơn