Thành viên WHO: Trung Cộng từ chối cung cấp dữ liệu thô về các trường hợp COVID ban đầu