Tháo dỡ hơn 900 cây Thánh giá, Trung Cộng vẫn tiếp tục đàn áp tín đồ Cơ Đốc