Thêm 4 tỉnh/thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19