Thêm các công ty trong danh sách Fortune Global 500 rút khỏi Trung Quốc