Thêm Nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa có thể sẽ thách thức cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn vào tháng 1