Thêu Kinh Phật cầu phúc cho cha bị mù cả hai mắt, hiếu nữ cưỡi Phượng bay về cõi Tiên