Thị trường chứng khoán – Công cụ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ