Thiếu giáo viên, Los Angeles thống nhất đưa quản trị viên, nhân viên vào 400 vị trí giảng dạy