Thiếu lương thực ở Trung Quốc: Bắc Kinh ngăn chặn các video ăn uống cực đoan