Thỏa thuận 30 triệu USD với Trung Quốc đã làm giàu cho gia đình TT Biden

Tại sao Hunter Biden lại thực hiện giao dịch ở Trung Quốc? Trong khi anh ta là một người nổi tiếng? Anh ta nổi tiếng, một người đàn ông trẻ nổi tiếng, tốt nghiệp từ…