Thỏa thuận khí hậu toàn cầu đã đạt được sau khi Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy làm dịu bớt ngôn từ về than