Thỏa thuận thương mại hay thoát Trung? Hy vọng nguy hiểm của ông Trump