Thông báo của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Cảnh giác với sản phẩm giả và bất hợp pháp