Thống đốc Arizona khởi động Chiến dịch An Ninh (SECURE) trong bối cảnh số vụ vượt biên trái phép gia tăng

Chiến dịch này tìm cách tận dụng các cơ sở của tiểu bang khi hàng ngàn người mới đến hàng ngày có nguy cơ áp đảo các cảng nhập cảnh liên bang.