Thống đốc bang Arizona: Sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử cho đến khi tất cả các vụ kiện được giải quyết