Thống đốc South Dakota: Không phải COVID đã bóp chết nền kinh tế, mà là chính phủ