Thông qua kiểm duyệt và chủ nghĩa dân tộc, Bắc Kinh đẩy các nhà đầu tư quốc tế vào tình thế khó khăn