Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ: Người dân Belarus phải được quyền lựa chọn lãnh đạo đất nước