Thủ tướng Anh: Giữa năm 2021 nước này mới thoát được dịch Covid-19