Thủ tướng Johnson: Chuyến hành trình của hàng không mẫu hạm Anh nhằm chỉ cho Trung Quốc thấy luật biển