Thủ tướng Nhật Bản từ chức vì lý do sức khỏe, nhiều chính khách bất ngờ