Thư viện, bảo tàng Morgan: Một kho tàng văn hóa uyên thâm