Thuế doanh nghiệp tối thiểu: Nghị trình theo chủ nghĩa toàn cầu