Thượng Hải: sét đánh 23 lần trong 1 phút, hơn 4207 sấm chớp trong 3 giờ