Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật cấm tất cả hàng hóa Tân Cương vì sự lạm dụng nhân quyền của Trung Cộng