Tiền hưu trí của Hoa Kỳ chảy vào các công ty Trung Quốc ‘độc hại’