Tiên nữ bị giáng xuống trần, cự tuyệt hôn sự, một lòng tu Đạo hiển Thần tích