Tiếng đàn của tình yêu và hy vọng trong cơn đại dịch