Tiếp tục phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, Đà Nẵng lo dịch bùng phát