Tiết lộ chi tiết cuộc hỗn chiến tại biên giới Trung – Ấn