Tiết lộ hàng loạt mật lệnh của chính quyền Bắc Kinh, cho thấy bệnh dịch rất nghiêm trọng