Tiết lộ quyền kiểm soát của ông George Soros đối với các hãng truyền thông lớn

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Có một xu hướng kỳ lại trong các cuộc diễn ngôn công cộng ngày nay là khi quý vị chỉ cần nhắc đến cái tên George Soros, một cách tự động quý vị sẽ bị…