Tiểu ban Tư pháp của Thượng viện Georgia yêu cầu thanh tra pháp lý các lá phiếu khiếm diện của quận Fulton