Tiểu bang thứ hai trên toàn nước Mỹ cấm văn phòng đa dạng, công bằng, và hòa nhập tại các trường đại học