‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 19: Hoàn bích quy Triệu [P.2]